Gratis

Fugletur (3.- 4. klasse)

Skestorke fouragerer ved Vadehavet

Beskrivelse

I Marbækområdet findes der et bredt udsnit af fugle, som kan ses og opleves hele året rundt alt efter, om de er stand-, træk- eller ynglefugle. Fuglene er knyttet til områdets forskellige biotoper og naturtyper.
Naturvejleder og lærer aftaler inden besøget, hvilke biotoper klassen skal undersøge (skov, eng, vade), og herefter sammensættes et program, hvor vi kan komme ind på flere af følgende begreber: Trækfugle, ynglefugle, standfugle, tilpasning, territorium, energibehov, artsbestemmelse, jizz, højvande, lavvande, føde, fødekæde og kommunikation.

Forberedelse

Inden besøget er det en god ide at se videoerne om fugle i temaet Det store ta’ selv bord på Mit Vadehav. Her findes også flere opgaver om fugle, som eleverne kan arbejde med inden besøget. Find de opgaver, som passer til elevernes klassetrin.
Som inspiration har Dansk Ornitologisk Forening samlet en række gode og lærerige videoer om mange forskellige fugle. Der er også gode opdaterede faktasider om de enkelte fuglearter på DOFs hjemmeside samt Rookieopgaver for børn.

Efterbehandling

Efter besøget på Myrthuegård kan klassen arbejde videre med opgaverne på MitVadehav.dk.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/Teknologi
Naturen lokalt og globalt
Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Myrthuegård, MYRTHUE
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100