Vadehavet, invasive arter og klima

Beskrivelse

Intet økosystem forbliver upåvirket af menneskelig aktivitet, heller ikke Vadehavet, hvor der som følge heraf er dukket nye, invasive arter op. Nogle invasive arter tilpasser sig det nye økosystem uden store synlige påvirkninger herpå og andre invasive arter udøver stor synlig påvirkning på økosystemet. Eksempler på invasive arter i Vadehavet er amerikansk knivmusling og stillehavsøsters – hhv. kommet med ballastvandet fra skibe og importeret til dyrkning.

Gennem dette tema får eleverne indsigt i, hvordan invasive arter kan påvirke et økosystem. Vi går ud til en af de store østersbanker i Vadehavet, hvor vi undersøger den invasive stillehavsøsters. Vi tæller og måler østersene og vurderer, hvilken betydning de kan have for de naturlige arter i området.

Forberedelse

Se evt. filmen "Det store ta' selv bord" på mitvadehav.dk

Litteratur:

Efterbehandling

Efterbehandling kan foretages på Vadehavscentret og/eller hjemme på skolen. Alt efter ønsker/tid kan der i efterbehandlingen for eksempel lægges vægt på

 • diskussion af metoder
 • bearbejdning af data
 • sammenligning med datasæt fra tidligere undersøgelser med henblik på undersøgelse af populationsudvikling.
 • debat/rollespil omkring østersen – turisten, fiskeren, biologen, repræsentant for Nationalparken. Find eksempler på andre invasive arter i Danmark, andre steder i verden. Hvor stort er omfanget og hvorfor?

Mål

STX:

Kernestof, biologi:

 • Populationsbiologi
 • Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • Succession, energistrømme og stofomsætninger i udvalgte økosystemer
 • Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling indenfor økologi
 • På C-niveau, er det undersøgelse af et økosystem med særlig fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer
 • Supplerende stof:
 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge
 • Principper for bæredygtig udvikling

Faglige mål, biologi:

 • Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • Vurdere omfattende biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
 • Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold

HF:

Kernestof, biologi:

 • Naturvidenskab i hverdagen
 • Miljø
 • Økologiske processer og deres betydning

Faglige mål, biologi:

 • Foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet
 • Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser

HTX:

Kernestof, biologi:

 • eksempler på samspil mellem arter
 • et eksempel på anvendelse af biologisk viden med henblik på miljøbeskyttelse
 • Supplerende stof:
 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • planlægge, udføre og efterbehandle biologiske eksperimenter og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • analysere og forklare resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede eksperimenter og undersøgelser i felten
 • formidle biologisk viden såvel mundtligt som skriftligt
 • analysere og diskutere samfundsmæssige og bioetiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold
Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Øvelsesvejledningen kan findes på Vadehavscentrets hjemmeside.

Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

 • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
 • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
 • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
 • Skolens adresse og EAN-nummer

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.