Landskabsdannelse ved Vadehavet

Beskrivelse

Tidevandet bringer hver dag sedimenter og organisk materiale med ind. Vadehavet ligger netop i læ bag barriereøerne og derfor er der forholdsvis lave strømhastigheder i vandet. Det betyder at det er små partikler (ler og silt), der transporteres ind i Vadehavet. Når vandet står stille mellem ebbe og flod vil partikler og organisk materiale sedimenteres og terrænet forhøjes efterhånden. På et tidspunkt når et areal ikke oversvømmes ved ethvert højvande begynder planter at indvandre og der dannes marsk.

Gennem en linjetakseringsøvelse undersøger eleverne planternes zonering fra det våde og salte miljø på vaden og ind over strandengen, der efterhånden bliver højere, mere tørt og mindre saltpåvirket.

Forberedelse

Se evt. filmen "Det store ta' selv bord" på mitvadehav.dk

Eksperimenter der evt kan laves på skolen:

 • Sedimentationsprocesser af forskellige typer af partikler
 • Sedimentation i lag
 • Undersøgelse af forskellige sedimenter i stereolup
 • Luftfoto, marskdannelse ved Råhede vade i perioden 1954-2012:
 1. Vælg http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  Klik på ”Her kan jeg” i venstre side, rul ned og klik på ”tilføj værktøjslinie”. Zoom ind på Råhede vade syd for Mandø Ebbevej.
 2. Rul gardinet ned ved ”Arealinformation” i øverste højre hjørne. Klik på ortofoto 2012, hvor du kan se de nyeste luftfotos.
 3. Klik på ”Her kan jeg” i venstre side, rul ned og klik på ”tænde, slukke lag”, rul ned til ortofoto 1954 og sæt flueben der. Rul nu op og tag fat i kassen udfor ortofoto 2012 og rul frem og tilbage. Nu ses om der er sket noget i perioden 1954-2012. Hvad er der sket? Hvordan er det sket?

Litteratur:

 • ”Strandengens planter”, ”Planterne vokser i bælter”, ”Plantesamfund”, side 90-95 i Arvedlund m.fl. (2009): Økologibogen. Nucleus.
 • ”Marsken – landet, der lever af at drukne. Bartholdy & Pedersen (2009). Side 12- 15 i ”Geoviden, geologi og geografi” nr. 1. http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2009.pdf 
 • ”Geologisk Set, det sydlige Jylland”, Side 93-94, Geografforlaget, 2004.
 • Bestemmelseslitteratur f.eks. https://mitvadehav.dk/media/267313/A3-Bestemmelsesark-PLANTER_DK.pdf
 • Nationalpark Vadehavet (2012): Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018. Side 17-18.
Efterbehandling

Indtegn planternes fordeling som funktion af afstand fra pinden i vaden. Sæt de pressede planter op på plakat ved siden af. Er der forskel på hvilke arter, der vokser hvor? Hvor er der flest arter?

Mål

Kernestof, supplerende stof og faglige mål er givet for faget naturgeografi, men øvelsen kan sagtens tilpasses fx de naturvidenskabelige grundforløb og biologi.

STX:

Kernestof, naturgeografi:

 • landskabernes dannelse og udvikling
 • havstrømme
 • analyse af fly og satellitbilleder og anvendelse af GIS (Geografiske InformationsSystemer)

Supplerende stof, naturgeografi:

 • natur, samfunds- og kulturfaglige problemstillinger med relation til kernestoffet
 • cases, der relaterer til forskellige dele af verden

Faglige mål, naturgeografi:

 • planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener
 • ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser
 • udskille, analysere og fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
 • indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser
 • formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner

HF:

Kernestof, naturgeografi:

 • Naturvidenskab i hverdagen
 • energistrømme og kredsløb i naturen

Faglige mål, naturgeografi:

 • Foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet
 • Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder
 • Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser
Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Øvelsesvejledningen kan findes på Vadehavscentrets hjemmeside.

Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

 • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
 • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
 • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
 • Skolens adresse og EAN-nummer

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.