Kvantificering af bunddyr i Vadehavet

Beskrivelse

Vadehavet er et meget produktivt område med enorme mængder af dyr, små som store. Disse organismer indgår i fødekæder, hvor de hver især har deres vigtige plads. I Vadehavet er specielt bunddyrsproduktionen stor, og hver kvadratmeter havbund (vade) rummer tusindvis af orme, muslinger, snegle og krebsdyr. Disse bunddyr er sammen med algevæksten på vaden en vigtig fødekilde for de pelagiske dyr, dvs. de dyr, der lever frit i vandsøjlen (eksempelvis fisk og rejer). Mængden af bunddyr varierer både over tid og sted, og det er derfor vigtigt at undersøge bunddyrene på kryds af lokaliteter, sæson og år. På den måde kan eventuelle ændringer i artssammensætninger og populationsstørrelser observeres, hvilket er særdeles relevant i forbindelse med eksemplevis klimaændringer. Biodiversiteten kan altså beskrives enten kvalitativt eller kvantitativt.

I den ene øvelse tager eleverne bundprøver fra to forskellige områder: sandvade og slikvade. De artsbestemmer og tæller dyrene i prøven og undersøger på den måde antal arter og individer pr. areal. I den anden øvelse foretages stryg med rejehov på det lave vand. Øvelserne giver en generel forståelse for Vadehavets økosystem og begreberne biodiversitet, fødekæder og arter.

Forberedelse

Se evt. filmen "Det store ta' selv bord" på mitvadehav.dk

Litteratur:

 • ”Marsk og Vade”, Kaskelot (1984)
 • Om økologiske begreber, f.eks. ”Biologi i fokus”, Bidstrup et al. (2010) Nucleus s. 131-133, 138-139, 144, 148-151, 153-157
 • ”Økologibogen”, Arvedlund et al. (2009) Nucleus. Kap. 1 s. 13-15, s. 43-45, kap. 3 s. 82-98
Efterbehandling

Efterbehandling kan foretages på Vadehavscentret og/eller hjemme på skolen. Alt efter ønsker/tid kan der i efterbehandlingen for eksempel lægges vægt på

 • diskussion af metoder
 • bearbejdning af data
 • sammenligning med datasæt fra tidligere undersøgelser med henblik på undersøgelse af årstidsvariation og/eller udvikling af biodiversitet over en årrække.
 • Opstil fødekæder fra vaden. Fokusér på vadens dyreliv og deres særlige tilpasninger til økosystemet.

Mål

Kernestof, supplerende stof og faglige mål er givet for faget biologi, men øvelsen kan sagtens tilpasses fx de naturvidenskabelige grundforløb og bioteknologi

STX:

Kernestof, biologi:

 • Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • Succession, energistrømme og stofomsætninger i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb
 • Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling indenfor økologi
 • På C-niveau, er det undersøgelse af et økosystem med særlig fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer, herunder fotosyntese og respiration

Supplerende stof, biologi:

 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser

HF:

Kernestof, biologi:

 • Naturvidenskab i hverdagen
 • Miljø
 • Økologiske processer og deres betydning

Faglige mål, biologi:

 • Foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet
 • Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser

HTX:

Kernestof, biologi:

 • energiomsætning i celle, individ og økosystem, herunder fotosyntese, respiration, gæring og energistrømme
 • eksempler på samspil mellem arter
 • et eksempel på anvendelse af biologisk viden med henblik på miljøbeskyttelse

Supplerende stof, biologi:

 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • planlægge, udføre og efterbehandle biologiske eksperimenter og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • analysere og forklare resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede eksperimenter og undersøgelser i felten
 • formidle biologisk viden såvel mundtligt som skriftligt
 • analysere og diskutere samfundsmæssige og bioetiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold
Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Øvelsesvejledningen kan findes på Vadehavscentrets hjemmeside.

Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

 • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
 • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
 • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
 • Skolens adresse og EAN-nummer

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.