Fuglene i Vadehavet

Beskrivelse

Hvert år bliver Vadehavet besøgt af millionvis af fugle. De fleste af dem er trækfugle, som i foråret er på vej til deres ynglepladser langt mod nord og i efteråret er på vej sydpå mod varmere himmelstrøg. Der er arter, der bliver i Vadehavsområdet for at yngle og/eller overvintre. Vadehavet udgør et meget vigtigt fourageringsområde for fuglene. Med sin føderigdom i form af kiselalger og bunddyr som orme, snegle, muslinger etc. er det en enestående mulighed for trækfuglene for at tanke op, inden det næste lange træk på deres rejse.

På Vadehavscentret dissekerer vi edderfugle, studerer deres tilpasninger og fysiske kondition. Herefter tager vi ud til Vadehavet med teleskoper og kikkerter og eleverne prøver at artsbestemme de fugle de ser. Vi observerer fuglenes adfærd og udseende og snakker om deres tilpasninger til Vadehavets miljø.

Forberedelse

Se evt. filmen "Det store ta' selv bord" på mitvadehav.dk

Eksperimenter der evt kan laves på skolen:

 • Dissektion af pattedyrhjerte
 • Lungefunktion – at holde vejret
 • Undersøgelse af lungerumfang og peakflow
 • Undersøgelse af varmetab med og uden isolering (fjer)

Litteratur:

Efterbehandling

Bearbejd data fra dissektionen af edderfugle. Kig på de særlige tilpasninger fuglene har ift. føde. Tegn kort over trækruter og trækkenes betydning for fuglene.

Efterbehandling kan foretages på Vadehavscentret og/eller hjemme på skolen. Alt efter ønsker/tid kan der i efterbehandlingen for eksempel lægges vægt på

 • diskussion af metoder og fejlkilder
 • diskussion af bioetiske problemstillinger, eksempelvis jagt
 • bearbejdning af egne data og observationer og eventuelt sammenligne med data fra tidligere undersøgelser

Mål

Kernestof, supplerende stof og faglige mål er givet for faget biologi, men øvelsen kan sagtens tilpasses fx de naturvidenskabelige grundforløb og bioteknologi

STX:

Kernestof, biologi:

 • Udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb, åndedræt, samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
 • Populationsbiologi
 • Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling indenfor fysiologi
 • På C-niveau, er det undersøgelse af et økosystem med særlig fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer

Supplerende stof, biologi:

 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser

HF:

Kernestof, biologi:

 • Naturvidenskab i hverdagen
 • Miljø
 • Økologiske processer og deres betydning
 • Organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng

 

Faglige mål, biologi:

 • Foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet
 • Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser

HTX:

Kernestof, biologi:

 • eksempler på samspil mellem arter
 • et eksempel på anvendelse af biologisk viden med henblik på miljøbeskyttelse
 • udvalgte organsystemers opbygning og funktion

Supplerende stof, biologi:

 • Biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge

Faglige mål, biologi:

 • planlægge, udføre og efterbehandle biologiske eksperimenter og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
 • analysere og forklare resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede eksperimenter og undersøgelser i felten
 • formidle biologisk viden såvel mundtligt som skriftligt
 • analysere og diskutere samfundsmæssige og bioetiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold
Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Øvelsesvejledningen kan findes på Vadehavscentrets hjemmeside.

Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

 • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
 • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
 • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
 • Skolens adresse og EAN-nummer

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.