Gratis

Skovsøen (5.-6. klasse)

Elever studerer smådyr fra søen

Beskrivelse

Tag med naturvejlederen på tur til skovsøen og fang smådyr. 

Naturvejlederen fortæller om indfangede dyr, og eleverne inddrages i formidlingen. Vi kigger på temperatur, vandgennemsigtighed og de planter der vokser i søen – også på bunden.

Vi kan desuden undersøge vandets indhold af forskellige grundstoffer som nitrat og fosfor. Herefter tegner og skriver eleverne om de dyr, vi har fanget. Dette arbejde færdiggøres på klassen.

Vi indlægger naturvidenskabelige undersøgelser ift. dyrenes levevis. Vi medbringer stereolup, så dyrene kan ses i stor forstørrelse.

Forberedelse

Snak med eleverne om de kriterier, der bruges til sortering af de dyr, vi kan fange i skovsøen. Du kan som lærer evt. læse kompendiet ferskvand på Clio Online som optakt til besøget. Afhængig af klassetrin vil vi berøre de emner, du kan læse om i teksten.

I klassen kan I evt. holde haletudser i tiden op til eller efter besøget. Læs mere om hvordan på Skoven i Skolen

Efterbehandling

På skolen kan eleverne læse mere om de dyr, de fangede, og de kan beskrive et eller flere af dem i detaljer. Desuden kan de inddele dyrene i grupper efter den måde, de trækker vejret på.

Eleverne kan med fordel lave en rapport som opfølgning til besøget ved skovsøen. Heri nævnes de dyr, der lever i Guldager, samt en beskrivelse af de livsbetingelser der er til stede.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 6. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Undersøgelser i naturfag
  • Natur og miljø

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100