Gratis

Skovsøen (1.- 2. klasse)

Elever tegner søens smådyr

Beskrivelse

Tag med naturvejlederen på tur til skovsøen og fang smådyr. 

Naturvejlederen fortæller om de enkelte dyr, og eleverne inddrages i formidlingen. Herefter tegnes dyrene, og der skrives om de dyr, de har fanget. Dyrene kan også studeres i stereolup.

Vi ser eksempler på dyrs ånding (respiration). Vi indlægger naturvidenskabelige undersøgelser ift. dyrenes levevis.

Forberedelse

Inden besøget kan I snakke med eleverne om de dyr, der lever i søen. Måske I også kan vise eleverne nogle af de dyr, vi kan være heldige at fange. Endvidere kan I snakke om deres tilpasning til livet i vand.

I klassen kan I evt. holde haletudser i tiden op til eller efter besøget. Læs mere om hvordan på Skoven i Skolen.

Efterbehandling

På skolen kan I evaluere dagen og få en snak om de dyr, vi fangede, og måske eleverne kan beskrive et eller flere dyr og lave en pixi- eller foldebog. Find inspiration hertil på Mit Vadehav.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 2. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100